usługi

strona główna / usługi

Co nowego?

Dlaczego my?


Obsługa Twojej Firmy przez Biuro Rachunkowe MJN gwarantuje następujące...

Współpraca z Taxxo


Miło nam poinformować, że nasze biuro rachunkowe MJN zostało partnerem ogólnopolskiej...

Biuro rachunkowe MJN w ramach swoich usług oferuje prowadzenie małej księgowości. Oferta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wybrać uproszoną formę księgowości.


Zakres prowadzonej ewidencji księgowej jest uzależniony od formy opodatkowania - na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, na zasadach ogólnych podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub też na podstawie karty podatkowej.

Uproszczone formy prowadzenia księgowości

 

Uproszczone formy prowadzenia księgowości

Wybór formy opodatkowania decyduje o wysokości podatku oraz rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej. W celu podjęcia prawidłowego wyboru należy przeprowadzić analizę wielkości spodziewanych przychodów i kosztów ich uzyskania. Bazując na tych informacjach nasi pracownicy przygotuję dla Państwa optymalną formę opodatkowania.

Współpracę z Klientami prowadzimy na każdym etapie prowadzonej przez nich działalności.

Doradzamy w zakresie: formy (prawnej) dla planowanej / prowadzonej działalności gospodarczej, formy opodatkowania, rodzaju ewidencji księgowej.


Zryczałtowana forma opodatkowania - karta podatkowa - kliknij po więcej informacji Zryczałtowana forma opodatkowania - kliknij po więcej informacji Zasady ogólne - podatek liniowy - kliknij po więcej informacji Zasady ogólne - skala podatkowa - kliknij po więcej informacji
zamknij

Zasady ogólne - skala podatkowa - podstawowa forma opodatkowania, która nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia o jej wyborze.

Cechy szczególne:

 • podatek jest obliczany od dochodu PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD,
 • opodatkowanie wg skali podatkowej 18% i 32%,
 • przychody i koszty wykazywane są w ewidencji jako:
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów lub
 • księgi rachunkowe,
 • podatnik dokonuje samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczki w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez obowiązku składania deklaracji,
 • zaliczki miesięczne wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego,
 • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia(np. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2012 r. jest to3091 zł),
 • po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu do 30 kwietnia roku następnego,
 • w zeznaniu podatnik wykazuje i sumuje wszystkie osiągnięte dochody, opodatkowane wg skali podatkowej,
 • istnieje możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • możliwość skorzystania z ul podatkowych.
zamknij

Zasady ogólne - podatek liniowy – wymaga złożenia oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub dołączenia go do wniosku o wpis w CEIDG.

Cechy szczególne:

 • podatek obliczany od dochodu tj. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • opodatkowanie wg jednolitej stawki 19%,
 • przychody i koszty wykazywane w ewidencji – podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe,
 • podatnik dokonuje samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczki w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez obowiązku składania deklaracji,
 • zaliczki miesięczne wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacane są w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego,
 • należny podatek według 19% stawki podatnik oblicza niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, a zatem zaliczkę musi zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnął dochód,
 • po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu do 30 kwietnia roku następnego,
 • w zeznaniu podatnik wykazuje i opodatkowuje jedynie dochód z działalności gospodarczej,
 • brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • ograniczona możliwość skorzystania z ul podatkowych.
zamknij

Zryczałtowana forma opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wymaga złożenia oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub dołączenia go do wniosku o wpis w CEIDG.

Cechy szczególne:

 • uproszczona forma rozliczenia podatku dochodowego,
 • ograniczona możliwość, co do wyboru tej formy opodatkowania ze względu na przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej oraz wysokość osiągniętego przychodu,
 • podatek jest obliczany od przychodu wg stawek ryczałtu uzależnionych od rodzaju działalności (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%),
 • brak możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodu,
 • przychody są wykazywane w ewidencji przychodów,
 • podatnik dokonuje samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczki w okresach miesięcznych lub kwartalnych, bez obowiązku składania deklaracji,
 • po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu do końca stycznia roku następnego,
 • w w/w zeznaniu nie wykazuje się innych dochodów np. ze stosunku pracy,
 • brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • możliwość skorzystania z ulg podatkowych, prócz tzw. ulgi na dzieci
zamknij

Zryczałtowana forma opodatkowania - karta podatkowa – wymaga złożenia oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG – specjalny formularz PIT-16.

Cechy szczególne:

 • forma opodatkowania przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone w ustawie rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Polski,
 • ustawa szczegółowo określa zakres i rozmiar poszczególnych rodzajów działalności, a także warunki na jakich dana działalność powinna być prowadzona, aby móc skorzystać z opodatkowania w tej formie,
 • naczelnik wydaje decyzje o wysokości podatku w formie karty podatkowej na dany rok lub decyzje odmowną, jeżeli nie zostały spełnione warunki do
 • zastosowania opodatkowania w tej formie,
 • wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z działalności gospodarczej,
 • podatnik dokonuje wpłaty podatku na podstawie decyzji, dokonując pomniejszenia o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki),
 • na wysokość podatku ma wpływ – rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, liczba mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa do urzędu skarbowego deklarację roczną o zapłaconej i odliczonej składce na ubezpieczenia zdrowotne do końca stycznia roku następnego,
 • brak konieczności składania zeznania rocznego,
 • brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • brak możliwości korzystania z ulg podatkowych
Zobacz jak łatwo zostać naszym Klientem

Biuro rachunkowe MJN Sp. z o.o.

ul. Przelot 76, 60-408 Poznań, NIP: 781-17-23-925

mini poradnik MJN