Szkolenie z pisania i rozliczania wniosków unijnych

Szkolenie z pisania i rozliczania wniosków unijnych

Szkolenie ma za zadanie przygotować pracownika pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych na poziomie teoretycznym i praktycznym: wiedzy niezbędnej do opracowywania aplikacji i pisania grantów, zarządzania projektem oraz wyszukiwania informacji z zakresu funduszy przyznawanych przez organy i instytucje Unii Europejskiej. W ramach szkolenia udzielane są informacje ogólne o funduszach Unii Europejskiej, instytucjach, które uczestniczą w całości procesu pozyskiwania funduszy, zarówno informacje ogólne, jak i szczegółowe. W ramach punktów rozwijających szczegółowo zagadnienia z tego zakresu udziela się szkoleń na temat zasad przygotowania projektu, kwalifikowalności wydatków, kształtu i stanu budżetu, przebiegu realizacji projektu, wewnętrznego i zewnętrznego audytu i kontroli przebiegu projektu, rozliczania oraz sprawozdawczości. Osobnym działem w ramach szkoleń z tego zakresu jest dokumentacja projektowa, który obejmuje między innymi: ogólne zasady tworzenia dokumentacji projektów, zasady prac przygotowawczych projektu (określenia celów i uzasadnienia projektu, przebiegu działań oraz budżetu projektowego), dokumentację rekrutacyjną i zgłoszeniową beneficjentów projektów unijnych i prawidłowe jej opracowanie i wypełnianie, włącznie z załącznikami do dokumentów, dokumentację dotyczącą przebiegu projektu oraz pozostałe kwestie prawne związane z przyznawaniem dofinansowań z funduszów Unii Europejskiej, na przykład ochrony danych osobowych i innych informacji niejawnych.

[Total: 2    Average: 3.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.