Szkolenie na stanowisko samodzielnego księgowego

Szkolenie na stanowisko samodzielnego księgowego

Zadaniem tego szkolenia jest przygotowanie jego adeptów do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. W skład zakresu tematycznego szkolenia wchodzą następujące zagadnienia: podstawy rachunkowości, systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego (pojęcie i zakres rachunkowości, podmioty i przedmioty rachunkowości, jej metody i zasady, regulacje prawne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek VAT, elementy Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych), operacje gospodarcze (klasyfikacja operacji gospodarczych, ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych, ewidencja kont księgowych, charakterystyka, kwalifikacja oraz obieg dowodów księgowych), prowadzenie rachunkowości i księgowości (polityka oraz planowanie rachunkowości w danych firmach, pojęcie i klasyfikacja ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja – pojęcie, zasady przeprowadzania i metody, reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych, korekta błędów w zapisach księgowych), zagadnienia związane z bilansem (zasady prowadzenia bilansu księgowego, aktywa, pasywa, pojęcie majątku firmy i jego źródeł, aktywa trwałe i aktywa obrotowe), rachunek zysków i strat (przychody, koszty, rozchody, straty oraz zyski – pojęcia), a także operacje gospodarcze i ich dokumentacja w księgach handlowych (dekretacja i księgowanie operacji finansowych, ewidencja środków finansowych i papierów wartościowych, wycena materiałów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa i tematy pokrewne) oraz użytkowanie nowoczesnego oprogramowania służącego prowadzeniu księgowości.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.