Szkolenia w zakresie zamówień publicznych

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych

Celem szkolenia z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do jej stosowania właściwych do tego pracowników firm. Szkolenie w tym zakresie zawiera charakterystykę zagadnienia – regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych, w szczególności Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: podmiotów, które zobowiązane są do jej stosowania, definicje zawarte w ustawie (definicja Zamawiającego, definicja Wykonawcy) oraz wyjątki od stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W dalszej części szkolenia udzielane są informacje na temat zasad organizacji zamówień publicznych (zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności, pisemności i używania języka polskiego) oraz omówienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szkolenie obejmuje także omówienie obowiązujących trybów udzielania zamówień publicznych i warunków, w jakich są one stosowane (przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki i licytacje) i czynności finalizujące zamówienia (wybór najkorzystniejszej oferty, wezwanie do uzupełnienia oferty, referencje i przypadki odrzucenia ofert). Szkolenie z zakresu PZP porusza też temat możliwości zmian w zamówieniach, stosowanie przepisów prawa cywilnego w ich przypadku, a także środki prawnej ochrony stosowane przy realizacji zamówień publicznych – odwołania oraz skargi sądowe, sposoby i tryby wnoszenia ich do sądu i innych instytucji odwoławczych, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz rodzaje rozstrzygnięć i odwołań.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.