IRR

IRR

Stopa dyskontowa a wewnętrzna stopa zwrotu IRR
Potencjalny zysk z inwestycji można oszacować przy pomocy pewnej metody o nazwie wewnętrznej stopy zwrotu IRR. Do obliczenia potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji należy posłużyć się pojęciem stopy dyskontowej. Jest to wartość wyrażona w procentach, która pozwala określić zmianę wartości pieniacza w czasie. Stopę dyskontową można obliczyć na podstawie dość prostego wzoru. Od przyszłej wartości kapitału należy odjąć bieżącą wartość kapitału, podzielić następnie przez wartość przyszłą kapitału i pomnożyć przez 100. Wtedy otrzymamy wynik procentowy. Wszystkie te obliczenia przeprowadza się aż do momentu kiedy to wewnętrzna stopa zwrotu IRR będzie bliska zeru. Trzeba też od razu zaznaczyć, że określenie wewnętrznej stopy zwrotu nie zawsze jest możliwe. Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu IRR najlepiej przeprowadzić przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Metodę ta najlepiej wykorzystać przy inwestycjach długoterminowych. Może się bowiem okazać, że przez pięcioletni okres inwestycji, w niektórych momentach wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji jest wynikiem ujemnym. Dopiero przy dłuższej perspektywie czasowej wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji daje nam zadowalający wynik. Wbrew pozorom te obliczenia nie są skomplikowane.

[Total: 2    Average: 4.5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.